• Little Rann of Kutch
 • Hodka
 • Mandavi
 • 12thJyotriling
 • BhalkaTirth
 • Trivenisangam
 • Sudamamandir
 • Gita mandir
 • Naida caves
 • Diu central jail
 • Diu fort
 • St Paul’s church
 • Asiatic Lion sanctuary
 • Devaliya Park